NOMAWOOD
Spočítajte si cenu terasy

Infomácie o GDPR

Informácie o osobných údajoch dľa GDPR

Ochrana osobných údajov dľa GDPR

1. NMC Czech, s.r.o. (Ďalej len "Spoločnosť") spracúva Vaše osobné údaje, potrebné pre riadny výkon svojej činnosti (ďalej len "Osobné údaje").

2. Vaše Osobné údaje Spoločnosť spracováva len pre nižšie uvedené účely a na základe týchto právnych základov:
• plnenie zmluvy (ďalej len "Zmluva") - na základe zákonnej povinnosti
• marketing - na základe Vášho odvolateľného súhlasu

3. Osobné údaje budú Spoločnosťou poskytnuté týmto tretím osobám:
• osobám poskytujúcim Spoločnosti serverové, webové, cloudové alebo IT služby
- ESO9 international a.s. U Mlyna 2305/22, 141 00 Praha 4 - Záběhlice, Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel B, vložka 14928.
- Google Ireland LimitedGordon House, Barrow Street, Dublin 4 Ireland, DIČ: IE6388047V
- Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 15000 Praha, Smíchov, Spoločnosť je zapísaná v  
  obchodnom registri, vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 6493

• pre účel plnenia zmluvy tiež môžu byť poskytnuté externé advokátskej kancelárii

4. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám z krajín mimo EÚ.

5. Osobné údaje budú Spoločnosťou spracovávané po dobu trvania zmluvy, alebo po dobu nevyhnutnú na plnenie archivačných povinností Spoločnosti, podľa platných právnych predpisov najdlhšie však 10 rokov od jej ukončenia. Informácie budú na základe udeleného súhlasu spracovávané po dobu 3 rokov od Vášho posledného obchodného prípadu medzi Vami a Spoločnosťou.

6. V súlade s predpismi na ochranu osobných údajov máte tieto práva:


• Právo na prístup k Osobným údajom u Spoločnosti, čo znamená, že si môžete kedykoľvek požiadať o potvrdenie, či Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak sú, potom na aké účely, v akom rozsahu, komu sú sprístupnené, ako dlho budú spracovávané, či máte právo na opravu, vymazanie, obmedzenia spracovania alebo vznesenie námietky, odkiaľ boli Osobné údaje získané, a či dochádza na základe spracovania Osobných údajov k automatickému rozhodovanie, vrátane prípadného profilovanie. Tiež máte právo získať kópiu Osobných údajov, pričom Spoločnosť môže požadovať primeranú úhradu administratívnych nákladov.
• Právo na opravu Osobných údajov, čo znamená, že môžete požiadať Spoločnosť o opravu či doplnenie Osobných údajov, ak by boli nepresné a neúplné.
• Právo na vymazanie Osobných údajov, čo znamená, že Spoločnosť musí vymazať Vaše Osobné údaje pokiaľ
- už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované
- odvoláte súhlas a neexistuje žiadny ďalší dôvod pre spracovanie
- vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúcou oprávnené dôvody pre spracovanie
- spracovanie je protiprávne alebo
- to ukladá zákonná povinnosť.
• Právo na obmedzenie spracovanie Osobných údajov, čo znamená, že kým sa nevyrieši sporné otázky ohľadom spracovania Vašich Osobných údajov, konkrétne pokiaľ
- popierate presnosť Osobných údajov,
- spracovanie je protiprávne, ale namiesto vymazania Osobných údajov chcete ich spracovanie iba obmedziť,
- Spoločnosť už Osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy áno
- alebo ak Vami bola vznesená námietka proti spracovaniu podľa čl. 1.7.6., Spoločnosť môže mať Osobné údaje iba uložené a ďalšie spracovanie je podmienené Vašim súhlasom, prípadne tým, že tieto údaje sú potrebné z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov,
• Právo namietať voči spracovaniu Osobných údajov, čo znamená, že môžete u Spoločnosti podať písomnú či elektronickú námietku voči spracovaniu Osobných údajov, čím spôsobíte, že Spoločnosť Osobné údaje ďalej nespracováva, ak nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami.
• Právo na prenosnosť údajov, čo znamená, že máte právo získať Vaše Osobné údaje, ktoré ste poskytli Spoločnosti so súhlasom na spracovanie alebo na účely plnenia zmluvy, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a, ak je to technicky možné, máte právo, aby tieto údaje odovzdala inému správcovi.


7. Všetky svoje práva, stanovené predchádzajúcim odstavcom, môžete uplatniť u spoločnosti NMC Czech, s.r.o. buďto písomnou formou doporučeným listom, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailovej adrese info@nmc-czech.cz, alebo objednávky@nmc-czech.cz


8. Poskytnutie Osobných údajov za účelom uzavretia zmluvy je požadované z dôvodu, že sú nevyhnutné pre plnenie záväzkov zo zmluvy, prípadne ich poskytnutie vyžaduje zákon. Dôsledkom neposkytnutie údajov môže byť nepodpísanie zmluvy.


9. Ďalej máte právo podať sťažnosť proti spracovaniu Osobných údajov a Úradu pre ochranu osobných údajov na stránkach https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk.


10. Na základe spracúvaných Osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaní, ani na profilovanie.


11. V prípade, že bude Spoločnosť chcieť užívať Osobné údaje na iný účel, než ktorý je stanovený v tejto informačnej doložke, bezodkladne Vám poskytne informáciu o tomto inom účele a ďalšie informácie uvedené v tejto doložke.


V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na tel. č. +420 474 63 87 81 alebo +420 474 63 87 84.

Kategórie

Názor klienta

Terasu sme si obstarali od spoločnosti NMC Slovakia minulý rok a sme nad mieru spokojní. Fantastická na údržbu, stále čistá. Akákoľvek nečistota (hlavne trus od vtákov) sa dá rýchlo odstrániť - stačí vystriekať vodou. Čo sa týka zmeny farby povrchu, zatiaľ je stále povrch rovnako farebný. Skutočne si užívame pohodu a relax. Aj napriek vyššej cene na začiatku, už teraz vieme, že nemusíme investovať v ďalších rokoch do údržby terasy.

Ľudmila Novotná

Obstarávacia cena terasy bola vyššia, ale priamo úmerná kvalite materiálu. Krásne odtiene - my sme si vybrali Alasku. Spokojnosť, nemáme žiadne negatívne skúsenosti, Prekvapila ma skutočne ľahká údržba. Páči sa mi, že k terase bolo možné zakúpiť aj kvetináče v rovnakom odtieni a z rovnakého materiálu. Palec hore aj zamestnancom, ktorí boli neskutočne ústretoví.

Ján Hudák

Ďakujeme!!! Máme maličkú terasu 5x3m, ale vyzerá super! Milujeme na nej relaxovať. Vybrali sme odtieň Steppe a sme nadmieru spokojní :-)

Iveta Kopčianska

Terasu sme sme zakúpili u spoločnosti NMC Slovakia na jar 2015. Manžel ma presvedčil aby sme si zakúpili tento bezúdržbový materiál. Najskôr ma to veľmi nenadchlo, ale po pár mesiacoch si neviem terasu vynachváliť. Super materiál, naozaj bez údržby. Krásny povrch, pohodlné udržiavanie. Dostali sme k terase i kvetináč zdarma. Čo sa týka zamenstancov spoločnosti, ďakujeme úžasnému pánovi Janderovi, ktorý bol maximálne nápomocný. Ďakujeme!

Eva Jašková

Sme nadšení!!! Dali sme si urobiť terasu k bazénu!

rodina Dubeňová

CREATED © 2014 - BY MAGICMEDIA